Ćwiczymy dla zdrowia
Wyszukiwarka
 • Basen zobacz więcej Basen zobacz więcej
 • Park wodny Park wodny
 • Park wodny zobacz więcej Park wodny zobacz więcej
Logo obiektu

Basen CRS


Aktualna liczba osób na basenie: -
Liczba wolnych miejsc:-
print print

google plusfacebooktwitteremail

Regulamin

Regulamin Centrum Rekreacyjno-Sportowego

  

1. Definicje

Ilekroć jest mowa w niniejszym Regulaminie o:

 1. Regulaminie – należy przez to rozumieć Regulamin Centrum Rekreacyjno – Sportowego w Zielonej Górze.
 2. Centrum – należy przez to rozumieć Centrum Rekreacyjno – Sportowe w Zielonej Górze, przy ul. Sulechowskiej.
 3. MOSiR – należy przez to rozumieć Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze, zarządcę Centrum.
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę przebywająca i korzystającą z usług świadczonych w Centrum.
 5. Identyfikatorze – należy przez to rozumieć identyfikator transponderowy w formie paska na rękę.
 6. Strefie płatnej – należy przez to rozumieć wyodrębnioną część Centrum, obejmującą halę basenową wraz z zapleczem szatniowym, łazienkami, toaletami, korytarzami, a także tereny świadczenia usług z zakresu odnowy biologicznej oraz gastronomii, do której klient Centrum ma wstęp, po otrzymaniu Identyfikatora w kasie fiskalnej.
 7. Cenniku – należy przez to rozumieć zestawienie cen za usługi świadczone przez MOSiR na terenie Centrum.
 8. Kasie basenowej – należy przez to rozumieć każdą z trzech kas stanowiącą własność MOSiR, położoną w holu głównym w bezpośrednim sąsiedztwie bramek wejściowych i wyjściowych na teren strefy płatnej.
 9. Obsłudze – należy przez to rozumieć pracowników MOSiR świadczących pracę na terenie Centrum.

2. Informacje ogólne

 1. Centrum jest własnością Miasta Zielona Góra, znajdującą się w trwałym zarządzie MOSiR.
 2. Regulamin ustala zasady korzystania ze znajdujących się w Centrum urządzeń i pomieszczeń.
 3. Regulamin obowiązuje wszystkich Użytkowników odwiedzających Centrum.
 4. Wraz z wejściem na teren Centrum Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem i przestrzegania jego postanowień.

3. Godziny otwarcia

 1. Centrum czynne jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 7.00 do 22.00, z wyjątkiem dni wolnych określonych zarządzeniem Dyrektora MOSiR.
 2. Użytkownicy będą wpuszczani na halę basenową do godz. 21.00.
 3. Halę basenową należy opuścić do godziny 21.45.
 4. W przypadku dużej frekwencji, organizacji imprez lub zawodów, a także ze względu na awarię urządzeń, przeglądy techniczne, prace konserwacyjno – remontowe, bezpieczeństwo Użytkowników itp. poszczególne części Centrum mogą zostać czasowo zamknięte.

4. Ogólne zasady korzystania z usług Centrum

 1. Z usług Centrum mogą korzystać: osoby indywidualne oraz grupy zorganizowane.
 2. Dzieci poniżej lat 13 mogą przebywać na terenie Centrum oraz korzystać z usług świadczonych na terenie Centrum wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich.
 3. Z usług Centrum świadczonych w strefie płatnej może korzystać jednocześnie maksymalnie 500 osób.
 4. Użytkownik może korzystać ze wszystkich urządzeń znajdujących się na terenie Centrum zgodnie z Regulaminem oraz Cennikiem.
 5. MOSiR świadczy usługi w zakresie korzystania z hali basenowej oraz hali widowiskowo-sportowej zawarte w cenniku. Pozostałe usługi (restauracja, odnowa biologiczna, sauna, squash, sala zabaw, siłownia i fitness, sklep sportowy) świadczone są przez prywatnych operatorów – najemców.
 6. Użytkownik korzysta z usług Centrum na podstawie wydanego w kasie Identyfikatora. Zorganizowane grupy przedszkolne, szkolne itp. mogą przebywać na terenie Centrum na podstawie zbiorowego Identyfikatora, będącego w posiadaniu opiekuna grupy.
 7. Identyfikatory pozostają własnością Centrum.
 8. W kasach basenowych należy uregulować płatność za korzystanie z hali basenowej, ponadto można uregulować płatność za korzystanie z usług gastronomii i odnowy biologicznej, w tym sauny.
 9. Przy bramce wyjściowej z hali basenowej przy kasach każdorazowo odbywa się odczyt zapisów Identyfikatora. Na podstawie tego odczytu kasjer określa wysokość zobowiązania Użytkownika za korzystanie z hali basenowej oraz odnowy biologicznej i gastronomii, o ile należności za te usługi nie zostały uregulowane w kasach Najemców.
 10. W kasach basenowych Użytkownik otrzymuje wyłącznie paragon lub fakturę za usługi korzystania z hali basenowej zawarte w Cenniku. Za usługi świadczone przez Najemców paragony i faktury wystawiają Najemcy.
 11. W kasach basenowych płatności za usługi Użytkownik może dokonać kartą płatniczą, gotówką lub za okazaniem wcześniej wykupionego karnetu.
 12. Kasa Główna MOSIR działa na potrzeby rozliczeń Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze i jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 – 12.00.
 13. Faktury za korzystanie z basenu wystawiane są w Kasie Głównej na podstawie paragonu, w godzinach jej otwarcia. W pozostałych dniach i godzinach otwarcia Centrum faktury wystawiane są w kasach basenowych.
 14. W przypadku zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia Identyfikatora obowiązuje kara w wysokości 100 złotych. Uiszczenie kary za zgubienie Identyfikatora nie zwalania z obowiązku uregulowania należności za wyświadczone usługi.
 15. O każdorazowym fakcie zagubienia Identyfikatora, Użytkownik zobowiązany jest zawiadomić niezwłocznie Obsługę Centrum.
 16. Reklamacje zgłaszane przez klientów związane z jakością i prawidłowością naliczenia należności za usługi świadczone przez Najemcę rozpatruje Najemca. Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez MOSiR należy zgłosić do recepcji.
 17. Na terenie Centrum obowiązuje całkowity zakaz:
 • palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz zażywania środków odurzających,
 • wnoszenia ostrych narzędzi oraz innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wnoszenia do hali basenowej żywności oraz innych towarów w opakowaniach szklanych,
 • wprowadzania i przebywania zwierząt,
 • niszczenia, brudzenia i usuwania z dotychczasowych miejsc tablic nakazujących i zakazujących,
 • wstępu osób, których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających,
 • prowadzenia działalności komercyjnej i akwizycyjnej bez pisemnej zgody MOSiR.
 1. Osoby przebywające na terenie Centrum i naruszające porządek publiczny, dobre obyczaje w tym pozostające pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, używające wulgaryzmów, stwarzające zagrożenie dla innych osób przebywających w Centrum, a także osoby nie stosujące się do przepisów Regulaminu, do zaleceń służb porządkowych lub Obsługi, mogą zostać usunięte z terenu Centrum bez prawa zwrotu wcześniej uiszczonych opłat.
 2. O niszczeniu lub uszkodzeniu mienia Centrum należy niezwłocznie informować Obsługę.
 3. W przypadku zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów i urządzeń stanowiących własność Centrum Użytkownicy zobowiązani są do uiszczenia odszkodowania stanowiącego równowartość spowodowanej szkody.
 4. Korzystanie z szatni obiektu oraz szafek ubraniowych w przebieralniach jest obowiązkowe.
 5. Użytkownicy powinni korzystać z krzeseł, leżaków itp. tylko w suchym stroju kąpielowym lub po uprzednim położeniu ręcznika. Przenoszenie leżaków, krzeseł itp. w inne miejsca niż wyznaczone przez Obsługę Centrum jest zabronione.
 6. Na ciągły, modulowany sygnał dźwiękowy kąpiący się obowiązani są do natychmiastowego wyjścia z wody i opuszczenia Centrum zgodnie ze wskazaniami Obsługi.
 7. Obiekt jest monitorowany w sposób ciągły, a nagrania z kamer mogą być podstawą do pociągnięcia do odpowiedzialności użytkowników, którzy nie stosują się do zaleceń regulaminu lub instrukcji. Zarządca gwarantuje, iż monitoring jest prowadzony w sposób nie naruszający dóbr osobistych oraz godności użytkowników

5. Strefa płatna

 1. W obszarze strefy płatnej znajdują się kolejno: strefa zmiany obuwia, przebieralnie z szafkami, natryski z toaletami, hala basenowa, pomieszczenia odnowy biologicznej wraz z zapleczem szatniowym oraz część „mokra” gastronomii.
 2. Prawo wejścia do strefy płatnej Centrum posiada każdy Użytkownik, który otrzymał Identyfikator.
 3. Po wejściu do strefy płatnej tj. na teren przebieralni w wyznaczonym miejscu każdy Użytkownik ma obowiązek zmienić obuwie na obuwie kąpielowe lub chodzić boso.
 4. Na każde żądanie Obsługi Centrum Użytkownik obowiązany jest okazywać Identyfikator.
 5. Użytkownik korzystający z Centrum zobowiązany jest do bezwzględnego zwrotu Identyfikatora po zakończeniu przebywania w strefie płatnej.
 6. W przebieralni należy poruszać się w obuwiu kąpielowym lub boso.
 7. Kabiny przebieralni służą wyłącznie do zmiany odzieży.
 8. Kabiny przebieralni przeznaczone są dla jednej osoby dorosłej z wyjątkiem kabin dla osób niepełnosprawnych oraz opiekuna z małym dzieckiem.
 9. Do przechowywania odzieży, obuwia i rzeczy osobistych należy wykorzystywać wyłącznie szafki znajdujące się w przebieralni. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w kabinach przebieralni.
 10. MOSiR nie ponosi odpowiedzialności za pieniądze i przedmioty wartościowe pozostawione w szafkach w przebieralni.

6. Obsługa grup dzieci i młodzieży

 1. Jeden opiekun powinien sprawować opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 15 uczestników. W grupach przedszkolnych jeden opiekun sprawuje opiekę nad grupą liczącą nie więcej niż 10 dzieci. W odniesieniu do grup osób niepełnosprawnych liczba opiekunów zależna jest od stopnia niepełnosprawności podopiecznych.
 2. Opiekunowie obowiązani są przez cały czas pobytu grupy w hali basenowej przebywać razem z grupą oraz nadzorować zachowanie jej uczestników.
 3. Opiekunowie grupy zobowiązani są do zapoznania swoich podopiecznych z Regulaminem i do przestrzegania wszystkich jego punktów.
 4. W czasie pobytu na terenie Centrum opiekunowie grup zobowiązani są dopilnować, aby uczestnicy grupy zachowywali się spokojnie i kulturalnie, nie hałasowali i nie niszczyli urządzeń oraz mienia znajdującego się na terenie obiektu.
 5. Grupa podopiecznych powinna zająć miejsca z dala od stanowisk kasowych, by nie utrudniać wejścia osobom indywidualnym.
 6. Kasjer wydaje opiekunowi grupy jeden Identyfikator na 15 osób plus opiekun.
 7. W kasie opiekun grupy podpisuje protokół z pobytu grup zorganizowanych oraz formularz zgłoszeniowy, który powinien wypełnić i oddać kierownikowi zmiany ratowników zaraz po wejściu na halę basenową.
 8. Czas naliczany jest od momentu uaktywnienia Identyfikatora.
 9. W pierwszej kolejności należy przejść do pomieszczeń przebieralni, a następnie odszukać szafki z numerem odpowiadającym numerowi na Identyfikatorze.
 10. W szafce należy zostawić wszystkie rzeczy z wyjątkiem tych, które będą potrzebne w hali basenowej.
 11. Po zamknięciu szafki Identyfikator należy zapiąć na ręce.
 12. W przypadku, gdy opiekun grupy nie korzysta z kąpieli, powinien posiadać stosowną odzież i obuwie zmienne (klapki).
 13. Opiekun po wejściu do hali basenowej zobowiązany jest do ustawienia grupy i skontaktowania się z kierownikiem zmiany ratowników w celu ustalenia zasad korzystania z kąpieli.
 14. Na sygnał oznaczający koniec zajęć korzystający powinni natychmiast opuścić halę basenową.
 15. W przypadku przekroczenia ustalonego czasu pobytu opiekun zobowiązany jest do uregulowania należności zgodnie z obowiązującym cennikiem usług.

7. Przedmioty znalezione

 1. Rzeczy znalezione na terenie Centrum należy przekazać Obsłudze Centrum.
 2. Rzeczy pozostawione na terenie Centrum, a znalezione przez personel Centrum lub dostarczone przez Użytkowników, można odebrać w Recepcji w terminie do 3 tygodni od daty pozostawienia. Po tym okresie rzeczy znalezione zostaną przekazane do Biura Rzeczy Znalezionych prowadzonego przez Zielonogórski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.

Regulamin hali basenowej

1. Hala basenowa

 1. Na hali basenowej obowiązuje wyłącznie strój kąpielowy przylegający do ciała: dla kobiet jedno lub dwu częściowy dla mężczyzn kąpielówki. Dopuszcza się możliwość przebywania opiekunów grup nie korzystających z kąpieli w klapkach kąpielowych i lekkiej odzieży wierzchniej.
 2. Użytkownik zamierzający korzystać z kąpieli zobowiązany jest do skorzystania z prysznica przed wejściem do hali basenowej.
 3. W celu zapewnienia Użytkownikom maksymalnego stopnia bezpieczeństwa i komfortu zabrania się :
 • biegania po obrzeżach basenów oraz po terenie hali basenowej,
 • wskakiwania do wody,
 • wpychania do wody innych użytkowników,
 • zanurzania osób korzystających z kąpieli,
 • wykonywania ćwiczeń gimnastycznych na drabinkach wejściowych i poręczach,
 • załatwiania potrzeb fizjologicznych w basenach,
 • używania w wodzie basenowej mydła i innych środków czyszczących,
 • wchodzenia w obuwiu kąpielowym do basenów,
 • siadania lub wieszania się na linach torowych,
 • stwarzania innych sytuacji zagrażających bezpośrednio lub pośrednio bezpieczeństwu swojemu lub innych osób,
 • organizowanie wszelkiego rodzaju gier piłkami poza wyznaczonymi zajęciami prowadzonymi pod nadzorem opiekuna,
 • przebywanie na basenie z gumą do żucia,
 • spożywania produktów żywnościowych,
 • wszczynania fałszywych alarmów,
 • pływania w poprzek torów.
 1. Na torach basenu sportowego obowiązuje ruch prawostronny.
 2. Osoby ze skłonnością do skurczu mięśni, omdleń, ataków epilepsji, zachorowań układu krążenia, jak również osoby umysłowo chore mogą przebywać na terenie kąpieliska jedynie pod nadzorem odpowiedniego opiekuna, który zobowiązany jest zgłosić obsłudze obiektu dolegliwości osoby, która znajduje się pod jego nadzorem i korzystać z atrakcji na własną odpowiedzialność.
 3. O każdym wypadku lub zranieniu należy niezwłocznie informować ratowników dyżurnych.

2. Zjeżdżalnie wodne

 1. Należy zachować szczególną ostrożność na schodach prowadzących do zjeżdżalni, używając poręczy i uchwytów.
 2. Przed zjazdem należy zapoznać się z tablicami informacyjnymi – piktogramami dot. zjeżdżalni. Tablica piktogramowa stanowi integralną część Regulaminu.
 3. Wiek korzystających jest uzależniony od rodzaju zjeżdżalni, patrz tablica piktogramowa.
 4. Użytkownicy zobowiązani są:
 • zachować ostrożność przy wchodzeniu na platformę startową,
 • sprawdzić czy przez ślizg płynie woda,
 • sprawdzić czy działa sygnalizacja świetlna,
 • z chwilą zapalenia się zielonego światła zająć właściwą pozycję zgodną z pozycjami dozwolonymi,
 • zjeżdżać kolejno, stosując się do sygnalizacji świetlnej (ZIELONE – START, CZERWONE – STOP) lub oczekiwać, aż poprzednik znajdzie się w basenie lądującym,
 • po wykonaniu ślizgu do basenu niezwłocznie opuścić miejsce lądowania i zrobić miejsce następnemu użytkownikowi zjeżdżalni,
 • stosować się bezwzględnie do poleceń ratownika, instruktorów i Obsługi pływalni.
 1. Zabrania się:
 • użytkowania zjeżdżalni, jeżeli istnieją jakiekolwiek zagrożenia, jest niesprawna technicznie lub jest nieczynna,
 • użytkowania zjeżdżalni przy niesprawnej sygnalizacji świetlnej,
 • wykonywania ślizgów przez osoby będące w stanie po spożyciu alkoholu,
 • zjeżdżania w pozycjach zabronionych (patrz tablica piktogramowa),
 • biegania po stopniach zjeżdżalni,
 • wchodzenia po rynnach zjeżdżalni „pod prąd” i zatrzymywania się w trakcie wykonywania ślizgu,
 • pozostawiania bez opieki osoby pełnoletniej i samodzielnego korzystania ze zjeżdżalni dzieci do lat 13,
 • wnoszenia na zjeżdżalnię ciężkich i ostrych przedmiotów,
 • aktów wandalizmu.

3. Balon wodny

 1. Korzystanie z balonu wodnego może odbywać się wyłącznie w obecności ratownika
 2. Jednorazowo z balonu może korzystać maksymalnie 20 osób.
 3. Użytkownicy mogą korzystać z balonu wodnego wyłącznie podczas funkcjonowania fontanny znajdującej się na powierzchni kopuły balonu.
 4. Czas trwania jednej sesji jest uzależniony od ilości korzystających i oczekujących, przy czym nie może trwać krócej niż 5 minut.
 5. Do wspinaczki na kopułę balonu służą cztery liny wspinaczkowe. Obszary pomiędzy linami służą do zjeżdżania.
 6. Na powierzchni kopuły należy zachować szczególną ostrożność z uwagi na ryzyko poślizgnięcia.
 7. Osoba zjeżdżająca w dół zobowiązana jest upewnić się czy tor zjazdu jest wolny (nie jest zajęty przez innych Użytkowników).
 8. Zabrania się wchodzenia na powierzchnię balonu z ostrymi przedmiotami, zawieszonymi łańcuszkami, zegarkami.
 9. Zabrania się:
 • skakania na głowę,
 • skakania z ławki,
 • popychania innych korzystających,
 • stwarzania w inny sposób niebezpieczeństwa własnego lub innych Użytkowników.
 • Z balonu wodnego nie powinny korzystać kobiety w ciąży oraz osoby z chorobami krążenia.

4. Basen z falami

 1. Korzystanie z basenu z falami może odbywać się wyłącznie w obecności ratownika.
 2. Korzystającym z basenu z falami nie wolno stwarzać sytuacji mogących narazić na niebezpieczeństwo własne lub innych osób.
 3. Zabrania się:
 • wbiegania do basenu z falami,
 • skakania na kulę,
 • podpływania pod kulę,
 • wspinania sie na kulę.
 1. Z basenu z falami nie powinny korzystać osoby nieumiejące pływać - wytworzone fale mogą spowodować przewrócenie, zakrycie lub zalanie całego ciała.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Biuletyn informacji publicznej
print email

Organizator: