Ćwiczymy dla zdrowia
Wyszukiwarka

Sport szkolny

Regulamin ogólny

Regulamin Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej 2017/2018


I. Cele i zadania.
 1. Organizacja całorocznego cyklu imprez sportowych dla szkół wszystkich typów na terenie miasta Zielona Góra.
 2. Stworzenie warunków jak największej liczbie uczniów do uczestnictwa w zawodach sportowych w wybranej dyscyplinie sportu.
 3. Wyłonienie w poszczególnych dyscyplinach sportu i w klasyfikacji ogólnej najlepszych szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.
 4. Promocja zdrowego stylu życia.

II. Organizatorzy

 1. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.
 2. Urząd Miasta Zielona Góra

III. Uczestnictwo

 1. Uczestnikami zawodów mogą być:
 • Turniej Mikołajkowy oraz Turniej z okazji Dnia Dziecka - dzieci ur. w roku 2008 i młodsze
 •  Elementy gier dzieci ur. w roku 2006 i młodsze
 • MIMS - Szkoły podstawowe - młodzież ur. w roku 2004 i młodsi
 • MIMS - Gimnazja - młodzież ur. w roku 2002 i młodsi
 • MIMS - Szkoły ponadgimnazjalne - młodzież ur. w roku 1998 i młodsi
 1. We wszystkich zawodach drużynowych zespół składa się z uczniów jednej szkoły. W ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej szkoła ma prawo wystawić wyłącznie 1 zespół w danej dyscyplinie.
 2. Przed rozpoczęciem zawodów sportowych opiekunowie zespołów zobowiązani są przedłożyć organizatorowi imienną listę zawodników podpisaną przez dyrektora szkoły oraz ważne legitymacje szkolne. Ich brak skutkować będzie niedopuszczeniem do zawodów lub startem PK (poza konkursem).
 3. Szczegółowe zasady uczestnictwa w poszczególnych dyscyplinach określają regulaminy tych zawodów opracowane przez koordynatorów.
 4. Szkoły zainteresowane uczestnictwem w MIMS deklarują udział w zawodach danej dyscypliny podczas spotkania organizacyjnego.
 5. Szkoły, które zakwalifikują się do zawodów Lubuskiej Olimpiady Młodzieży, których organizatorem jest SZS Ziemia Lubuska, zobowiązane są do zainteresowania dalszym przebiegiem współzawodnictwa. Na podstawie pisma wystosowanego do MOSiR z podaniem daty, godziny i miejsca zawodów LOM, co najmniej na 10 dni przed rozpoczęciem zawodów, MOSiR zapewnia transport na zawody.
 6. UWAGA - Szkoły Podstawowe: W zawodach Lubuskiej Olimpiady Młodzieży (tj. zawody rejonowe, półfinały i finały wojewódzkie) mogą startować uczniowie z rocznika 2005 i młodsi.

IV. Sposób przeprowadzania zawodów

 1. System rozgrywania zawodów w ramach Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej został ustalony przez organizatora po zasięgnięciu opinii koordynatorów, odrębnie dla każdej dyscypliny. W grach zespołowych zeszłoroczni finaliści zostaną rozstawieni (jeżeli potwierdzą swój udział), natomiast pozostali uczestnicy dolosowani zostaną podczas spotkania organizacyjnego w obecności przybyłych nauczycieli wychowania fizycznego.
 2. Wszystkie zawody sportowe prowadzone będą zgodnie z regulaminami Igrzysk. Przyjęte przepisy obowiązywać będą do końca całego systemu rozgrywek.
 3. Wszystkie rozgrywki kończą się finałami Miasta Zielona Góra.

V. Sprawy organizacyjne.

 1. Organizator rozgrywek odpowiedzialny jest za terminowe i techniczne przygotowanie imprezy (sala, boisko, szatnie, protokoły, obsługa sędziowska, obsługa medyczna itp.).
 2. W przypadku nie stawienia się w wyznaczonym terminie zespołu bez uprzedniego powiadomienia (na min. 7 dni przed wyznaczonym terminem):
 • - z klasyfikacji końcowej zostanie odjętych 10 pkt.
 • - szkoła zostanie wykluczona do końca rozgrywek w danej dyscyplinie.
 1. Planowane zawody muszą odbywać się zgodnie z terminarzem. Zmiany terminu na wniosek zainteresowanej strony może dokonać wyłącznie organizator.
 2. Organizator zawodów nie ponosi odpowiedzialności za mienie pozostawione w szatniach lub przebieralniach.
 3. Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

VI. Sędziowanie.

 1. We wszystkich zawodach międzyszkolnych funkcje sędziów głównych pełnią osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, sędziowie związków sportowych.
 2. Jeżeli pomimo starań organizatora, potwierdzonych odpowiednim pismem, nie uda się zapewnić sędziego z kwalifikacjami, zawody może prowadzić osoba trzecia np. nauczyciel w-f.

VII. Protesty i odwołania.

 1. Każdy uczestnik zawodów ma prawo składać protest dotyczący spraw formalno-organizacyjnych w ciągu 3 dni od jej zakończenia.
 2. Organizator zawodów nie będzie rozpatrywał protestów w sprawie tzw. nieobiektywnego sędziowania. Zgodnie z przepisami związków sportowych decyzje sędziowskie są ostateczne i nie mogą być przez nikogo zmieniane.
 3. Skład komisji odwoławczej:
 • Zespół odpowiedzialny za organizację rozgrywek szkolnych z ramienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
 • Koordynator dyscypliny, której dotyczy protest.
 1. Od decyzji komisji odwoławczej nie ma odwołania.

VIII. Finansowanie.

 1. Wszystkie wydatki związane z organizacją Miejskich Igrzysk Młodzieży Szkolnej pokrywa MOSiR.
 2. Organizatorzy pokrywają również koszty obsługi sędziowskiej oraz opieki medycznej.

IX. Nagrody

 • Zawodnicy - reprezentanci 3 najlepszych szkół w danej dyscyplinie otrzymają pamiątkowe medale.

X. Zasady punktacji i współzawodnictwo sportowe

 1. Prowadzone będzie współzawodnictwo sportowe, mające na celu zachęcić do powszechnego udziału w rozgrywkach sportowych.
 2. W ramach współzawodnictwa prowadzona będzie klasyfikacja ogólna szkół:
 • w grupie szkół podstawowych
 • w grupie szkół gimnazjalnych
 • w grupie szkół ponadgimnazjalnych

Podczas zakończenia sportowego roku szkolnego najlepsze szkoły otrzymają dyplomy oraz certyfikaty na zakup sprzętu sportowego ogólnodostępnego dla uczniów szkoły.

 1. Klasyfikacja końcowa  szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych ustalona zostanie na podstawie 10 najlepszych wyników, osiągniętych przez szkołę. 
  Do klasyfikacji końcowej brane będą maksymalnie 4 wyniki z lekkiej atletyki.
  Z klasyfikacji końcowej zostanie odjętych 10 pkt. za nie stawienie się w wyznaczonym terminie zespołu na zawody bez uprzedniego powiadomienia.
 2. Skala punktowa dla wszystkich dyscyplin:

 

Miejsce Szkoły Podstawowe Gimnazja Szkoły Ponadgimnazjalne
1 24 pkt. 17 pkt. 16 pkt.
2 21 pkt. 14 pkt. 13 pkt.
3 19 pkt. 12 pkt. 11 pkt.
4 18 pkt. 11 pkt. 10 pkt.
5 17 pkt. 10 pkt. 9 pkt.
6 16 pkt. 9 pkt. 8 pkt.
7 15 pkt. 8 pkt. 7 pkt.
8 14 pkt. 7 pkt. 6 pkt.
9 13 pkt. 6 pkt. 5 pkt.
10 12 pkt. 5 pkt. 4 pkt.
11 11 pkt. 4 pkt. 3 pkt.
12 10 pkt. 3 pkt. 2 pkt.
13 9 pkt. 2 pkt. 1 pkt.
14 8 pkt. 1 pkt.  
15 7 pkt.    
16 6 pkt.    
17 5 pkt.    
18 4 pkt.    
19 3 pkt.    
20 2 pkt.    
21 1 pkt.    

 

 1. Szkoła może wystąpić w dowolnej liczbie dyscyplin.
 2. W przypadku jednakowej ilości zdobytych punktów o miejscu szkoły zadecyduje:
 • ilość pierwszych miejsc, ilość drugich miejsc i kolejnych
 • suma wszystkich zdobytych punktów

XI. Sprawozdawczość

 1. Do 3 dni po zakończeniu imprezy koordynator zobowiązany jest dostarczyć do siedziby organizatora komplet czytelnie wypełnionych protokołów zawodów. Tylko i wyłącznie taki dokument jest podstawą weryfikacji i klasyfikacji.
 2. Organizator na podstawie otrzymywanych dokumentów opracowywać będzie komunikaty końcowe zawodów, które dostępne będą w naszej siedzibie oraz na stronie internetowej http://www.mosir.zgora.pl
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013. Biuletyn informacji publicznej
print email

Organizator: